Orientering til forbrugerne

Iflg. Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 af 21/9 2001 er det pålagt

vandværkerne at orientere deres forbrugere med nederstående oplysninger:


Vandværkets navn:

Varnæs Vandværk a.m.b.a.

CVR nr. 33807090

 


Bestyrelse:

Formand: Chresten Krogh, 26740538, kroghinorskov@bbsyd.dk

Næstformand: Holger Jensen, 29252746, hjaj@bbsyd.dk

Vandværkspasser: Svend Petersen, 40494061, kpepost52@gmail.com

Medlem: Benedicta Pécseli, 41570781, benedict@pecseli.dk
Medlem: Thorkild Moldt, 21131790, temoldt@hotmail.dk

 

Kasserer: Anni Jensen, 40 25 86 85, vandvar@bbsyd.dk

 

 

Generalforsamling:

Generalforsamlingen i 2019

Generalforsamlingen i 2020 

Generalforsamling i 2021: Godkendt beretning for 2020Årsrapport for 2020

Generalforsamling i 2022

 

 

Kontakt:

Henvendelse ang. ledningsnet, stophaner og målere bedes rettes til formanden.
Henvendelse ang. betaling og flytning bedes rettes til kasserer.

 

 

Vandanalyser:

Drikkevandet er under meget streng kontrol, der bliver taget 5 vandprøver ude ved forbrugere og 1 vandprøve hver 4 år af alle boringer , Prøverne undersøges for alt lige fra farve, syn, lugt, smag og op til 24 forskellige pesticider. Alle prøver skal overholde kravværdierne i miljøstyrelsens drikkevandsbekendtgørelse.

Hårdhedsgrad: Vandets hårdhedsgrad er målt til 15,5.

 

 

Vandværkets takster:

Se det til en hver tid gældende takstblad her (klik)

 

Alle forbrugere anmodes om at holde øje med evt. brud på ledningsnettet samt at vandmåleren måler korrekt. Hvis den enkelte forbruger har et meget stort vandspild efter vandmåleren, kan man søge SKAT om eftergivelse af vandafgiften.

 


Klagevejledning:

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

 

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales.
Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.