Cookie- og Privatlivspolitik

Vi bruger cookies til at give dig den bedste brugeroplevelse Læs mere

Accepter

 

Cookie- og privatlivspolitik for websitet varnæsvandværk.dk

 

Hvad er Varnæs Vandværk

Varnæs vandværk er den lokale vandforsyning i og omkring Varnæs i Aabenraa Kommune.

 

Websitets ejer:

Varnæs Vandværk a.m.b.a.
C/O Formand, Chresten Krogh
Nørskov 2
6200 Aabenraa
CVR nr.: 33807090
E-mail: formand@xn--varnsvandvrk-9cbg.dk

 

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil der lagres i din browser på dit terminaludstyr. Denne indeholder ingen personlige oplysninger og beder ej heller herom. Den indeholder ej heller virus.

En cookie slettes af sig selv efter et vist antal måneder, men fornyes ved hvert besøg på siden, med mindre du har indstillet din browser til at fjerne cookies ved nedlukning eller slet ikke accepterer cookies.

Sådan bruger vi cookies:

Vores websites tekniske del (Joomla! CMS) skal vide hvilken af vore sider eller billeder du kigger på, for at kunne holde styr på hvilke menupunkter og billeder du skal have vist for at kunne finde rundt på websitet. Dertil anvendes en cookie.

Der indsamles ingen personlige oplysninger eller oplysninger om hvad du ellers har på din PC.

 

Sådan slår du cookies fra eller sletter dem:

Organisationen "Mine Cookies" har lavet en god samling af oplysninger om hvordan man kan fjerne cookies og deaktivere disse. Vi linker derfor over til minecookies.org hvor du kan ****** http://minecookies.org/cookiehandtering ******* læse mere om at fjerne og deaktivere cookies.

Såfremt du blokkerer cookies helt på dit terminaludstyr (PC, Tablet/iPad, smartphone m.v.), vil de færreste hjemmesider på nettet - herunder også vores - ikke kunne blive vist rigtigt på din skærm.

 

 

Personlige oplysninger:

Vi opsamler som udgangspunkt ingen personlige oplysninger.

Såfremt du vælger at sende os en e-mail via vores kontaktformular, er det et krav at du oplyser din mailadresse for at kunne afsende formularen, og dit navn/dæknavn. Disse oplysninger lagres ikke på vores hjemmeside men sendes udelukkende via e-mail til vores hoved-mailadresse. Derfor vil en kontakt blive lagret i modtagerens mailprogram som havde du selv valgt at sende en direkte e-mail. Vi stiller også et krav om at man oplyser sit telefonnummer ved henvendelse via kontaktformularen, så vi hurtigst og lettest mulig kan kontakte afsenderen. Oplysningerne sælges ikke videre til tredjepart. Tredjepart har ej heller adgang til disse oplysninger.

 

Vedtægter for

Varnæs Vandværk a.m.b.a.

 

§ 1 – Navn og hjemsted

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Varnæs Vandværk a.m.b.a.
Selskabet har hjemsted i Aabenraa Kommune.
 

§ 2 – Formål

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som, foruden driftsomkostninger, skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.
 

§ 3 – Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.
 

§ 4 – Medlemmets rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Aabenraa Kommunes fastsatte regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.
 

§ 5 – Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, direkte og solidarisk.
Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets indskud.
Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.
Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.
Ethvert medlem er ansvarligt for sine eventuelle lejere.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer, ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring, indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet.
Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.
Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.
Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.
 

§ 6 – Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.
 

§ 7 – Levering til ikke medlemmer (købere)

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil, - mod en af bestyrelsen fastsat afgift, - kunne få vand.
Sådanne købere skal forpligtige sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelse om andelsret og hæftelse.
Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.
 

§ 8 – Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i en lokal avis, eller ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden.
Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest en måned efter regnskabsårets udløb.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  6. Valg af revisorer.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt.
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal der afholdes generalforsamling inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordnen skal udsendes med indkaldelsen. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.
 

§ 9 – Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har en stemme.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog ud over sin egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret men ingen stemmeret.
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede
 

§ 10 – Bestyrelsen

 Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.
Herudover er der hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de, efter dens skøn, nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsføring og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. Eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.
 

§ 11 – Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
 

§ 12 – Regnskab

 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Det årlige overskud der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.
 

§ 13 – Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.
Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.
 

§ 14 – Ikrafttræden

 Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerede generalforsamling den 20. juni 1934.
Selskabets vedtægter er sidst ændret på ekstraordinær generalforsamling den 20. juni 2011
De træder i kraft den 1. januar 2012